Barte Qafar Qunxaaneytay meqe kaban leh yan gital Yangicilleh Doolat Ayti Taceem Faxximta

Barte Qafar Qunxaaneytay meqe kaban leh yan gital Yangicilleh Doolat Ayti Taceem Faxximta.

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Guftay Qafar QADP Qusabah tan milaagi miraaciinoh

Inkih kah Naaxige innaah Ni baaxo ityoppiyal taturte dagoo sanootah sadi sooloolaay, Daddos Rakiiboobah Diglooy, Samadal rakitta maysattakooki kee Tahak ugut abak mango dariifal seehadayti Qawwaddih mawqaay, Ayyunta elle sugen Qaasimoomik yaydufulleenimih Abinitteetay, Xiqqiime sinni Amballayuk sugtem Kassitna tiya kinni.

Tohuk ugutak Agat miraacissa EPRDF massoyna Mala^buxah caddol Adda-der kusaq gexisseek gamadal baaxol yunkullukeh yan taqbi miraacissa massoyna kee Doolat Daffeeseeniih, yanin Federaaliizim Siirat elle faxxiima innal Abbinoyse weenimiiy, Nabah tan Doolat Madqa(Dastuur) Daffeyte Maasoyyi Ardil maqnise weenimiiy, Siyaasa-Digirih booxa yuyxuxeenimiiy, Miraaciino Ummatta-yayfoofeenimih Ahdi Abbinoysaanam hinnay, Ummatta xaamite marih Gurral taamiteenimik ugutak Marde-Gaaboyso kee Network Centebbaarut culeenimiiy, Qidaddol Massah yan xoqoysi kee Gabah Agle suge waytem kee kalah tan Siirat taqbitteetay, Doolat miraacissa massoynak ugut Abta tikka inteh tan taqbitteetah Sabab tekkeemil kusaaqisak Miraacissa Massoynah caddol Qusba Milaagi Caylitte Miraaciino fan kah tamaate innaay, sugte miraaciino kaadu tunkulluke taqbitte yafdagoonuuy, Baaxo edde culte Qawwalayla-gablak tawaquh Figdah callih Dagar yakkoonuh Doolat kee Massoyna-reeda Tabseenim Tamixxigeh,

Tah Asas Abak D’r Abiy Acmad Naharsi Malaakaay, EPRDF Massoynak Naharsi saqal Akkuk Doorimeh yan Ayrook Qembisak Taturte Alsitteh Addat kulli Langittel tatrusen siyaasa-Maaqattootik ugutak Agat caddol kaxxa Hirgo kee Aytikuma Geyoonu xiqeenimik ugutak Asasak yan milaaguy, yankullet Qaadik boodak ten gexelitte Akke wayte salaam kee saay caagid yayse gurral yanim Tambullee
Qafar Agattiinah rakaakayih caddol kaadu Digga le salaam kee saay, yanim takkay, immay, Ityoppiyah caddol Ugutak sugte Meqe xiinisso-kee Milaagi Esseroorah xiinak Maacisah rikeey, bar orobtam tambullee
A esseroora A. Sidiica Alsih Addat Ayrook Ayro Lafitak Lafittaah Daqaaralaay, uddur tambulleem takke way Qafar Qunxaaneyti Asasak edde caten Meqe Qaada kee Meqem kaban Loonumih taagah Gersi rakaakayitteh innah uma Abtootay dadalaay, Ayyunti sarrimaane Kee tuxxiiqikk tekkem baysaanam kee Samadal sinam dufsaanamih Uma abtoota Matambullaay, Fooa-fan kaadu Qafar baaxo dufta Maraay, Qafarah tekkeemiiy, baysaana Ni inti matablaamih kibal Liyooh takkem faxximtam hinnaay, kulli num Numtin Amoh caddol kaadu ta caagidil isai Qaaqa’ digram faxximta iyyaanam Mablah Liyo
Takkay, ikkal Qunxaaneyti Amolladi Ayyuntak 60% gaba yakkeeh Qusba Qumaarat kee Qusba fayxiiy, Qusba ixxiga kee Goori inkih Le Hora kinniimih sabbatah Dirab kee Cami hinna-immay Numma Le oytal rakitak Isinni Ceelo esseritaanaah kah yangicilleenim Anbaade-ikkal Wadir-raq hinnaamih sabbatah Numtin Amoh caddol Qoklaah Aytikumusa tiya yaanama.
Ta gexsitih Addat Qafar Qunxaaneyti Naharal caalat gurrih cubbusso(situation Analysis ) Abam faxximta tah Axce wadi Qafar Dargik duma mannal sugteeh tatre 27 sanootah maca geyteeh iyyaanam hinnam, yoh taaxigeenim faxa.
Ta tiyah tu-gactek Qafar kee gersi Agattinaani inkih Dargil Agattiinah ceeloh Afkuuqat sugteeh, Qafar Gersi marak fuxih issi xaylo fida abak issi rakaakay soolisseh issi dariifal madaqtaah, siyaasa miraacissah raqtam tani way,
Toysa Acwah Neh yeceenimiy, kah horrisna matanaay, Qafar Qunxaaneyti kaadu raqtem ossaanam hinna immay, sugtem sadda giclo gabat le iyyaanamih mabla Anu mayyuy, sarrak maalla
Anu cubbusaanam faxximta kak axcem Qafar Addal tooboke mablaay, Qafar leh tan kedooda-xisneey tah kee gersi caagiday, baaxol tanik ugutak booddam xiqtaah, sarrimaane nek esseroh Addat culussu xiqtam cubbusak xaqu kak gacaanama
Tah takkuh, kaadu Numtin Amo kee temeexege dariifak tewqe dagortih sadu kee Qayto soltam faxximta
Giclo Nummal rakiiboh taniih Madqa-garil oggol leeh Tuggacsa sinniih Sinaamak tu kalaanam hinnay miraacisa maraay, yangicille Qunxaaneytaay, sittat rakaakay ummattah tu-xiqa gurral takkeemi
Doolat madqal waaso leeh Qafar Qaada kee diini Ayti kumuse waah Qafar kee Qafar boodissa waytam yublen gita Alifak goloq gita kaak gexaanam Faxximta
Social mediah Gitaak takke faxe uguugus kee Angoyyi kaadu Qafarak Qaaday diini kee Kedot boode kal meqem kaban saro dagaral le gital rike-raq yayballoonuy, Baatil kee bukkot kalalitoonuh Gita faka maknayal yakkem faxximta
Takke Angoyyitte kaadu Digga le farmoo kee Xalu daffeesak Abaanamaay, Aban giclo elle aban gita Qaduk baxsaanama

Toh kah Axcem
1. Miraacissa massoynah Adoytiitiy, Siirat korsa hinna immay siirat saffoosuuy, Gari kah abe innah Partih Addah milaaguh soole baxsimaah issi gita yabbixeemi.

2.Miraacissa Massoynah Sadu leeh tayseemih tangicillem kaadu issi gita tabbixeemi
Tah axce waqdi kaadu sin tasgaalleeh inkih yan Ayyuntih sarriimaaneh takkeemil baxsima iyyaanam hinnam yoh taaxigeenim edde xakba.
Qafar rakaakay, Doolat kee miraacissah tan QADParti
Miraacissah tan parti kulli uddur issi Adda saffossaah inki milaaguh macaltaah Daddos ximokraasih mabla daga raqtuuy, Marde-gaaboysoh mabla radduh Adda-giclo elle takkeeh Adda-ximokraasi baarissaah kulli uddurul Qidii kee Amo-qidi hinnay, edde yanin uddur kusaaqissaah, Baad kee Elle yanin baaxoj siyaasah afkan kusaaqissaah, kulli uddurul uddur luk tabtam xiqta mablaay, miraaciino kee siirat fidse waytek Qawwalaylak isih macattimtaay, Ayyunta macatta.
Asaaku yan Ayyunta kee kimal yan Ayyuntak mablaay, Fayxiiy, Essero massowtam Maxiqta .
Toh kah kinnim Ayyunti baritak elle yamaateeh, Baad kee baaxol taniimih oyta elle geyak gexaah siyaasak gexsit elle koraakoraamal Ayyunti Aydakaakanimak gexaah taysem Qaagitaah ixxigat mirracsimam faxaamih sabbat kinni
Ta dagal edde yabne Caalat kori wargitteh fanal yakkeemih taagah miraacissa massoyna kaadu kulli uddurul Ayyunti gufe caddo hangit culusse siyaasa Fidissaah Qusba mabla kee uddur ixxiga Le Miraaciino yayfukuneenim faxximta
Isinni caddol yaklukeenim duude waanamah Garuk tabsan Abak raag yanim faxximta isinni dariifah caalatal qeedaalisak
Kulliimik daga Ayyunti esseroh Ayti yaceenim faxximta
Daqorti kee rasitteh caddol tan iggima le miracsenti Qunxaaneyti yaktubeeh, yaabitaah, esseritaamih taagah yaxeenimih taamoomi Qagittam mafixximta
Axaw kee Agra doolat ummattak baxsaanam kinnim ixigaay,calli baahe waytam gari gexsok beya, tah abnissam massoynak Naqboytit kinnim ixiga.
Gino-weelo edde sin bahtaamak makudina raq maliimih sabbatah Numtin Amo-Nafqi cabaay,Sarrimaaneh inkih nee tanfiqeemil tatura.
Doolat camit culam Qawrataay,parti camil daffeytam Miracsenti mablah dagnah Oyta sinniimil sitta camtaanam Maabinaay, sittin dattoosuk kataay, toysoommeemik parti tikaay edde xinti Maaqatta gexa
Siinik iyyeenik ribtaanaah siinih iyyeenik yasuuleenim Lakat lem Nikso ikkal gersim hinna
Sitta fanah gacsa waqdi Abteenih Ayyuntah xayyossen uddur kee caalat elle tublen gurrih kusaaqat Qagita kulliimik ugtuma taamem gactaamih sabbatah
Ayyunta Aw qunxaaneytal Anaani kee giddi gorrisaanam caba
Uddur kusaaqih Amo-gacsa Abtaanah Adoytit takku gersi ummattah fooca maktan uddur ciggiltaamak waasima.
1.Baaxooh caddol Aben kusaaqal elle yeemenen taqbitte sin garil sugtem kinnim Eemenaay, elle missossan gurra escessa.

3.Camih Miidiyal sinam intam hudunuh, (Direct ) Qafarah Qawwalayla katassa iyyaanamal Mabbaxinay, ta fayxi (Inki Ethiopia inki Diiniiy, Rakaakay,diglooy,ww tan) fayxi le Dagorti Agat siyaasa miraacissa Agattinaanih Addat magide yakke Qadad kee cayla lem kusaaqisaay, edde rada. Sinam Currik mabla yaceenimih saami geytek faxxaamat yabtaah fayxi kaadu sinaamak baxsimtam raq maliiy, Kabbaxe isi buxal iyyam inkih Qawwalaylah mabeetinay, kabbaxe xabanat qokoluh geyu duuda marih xongoloh Qadad kusaaqisaay sirrit caba nagay kusaaqisseenik Fayxi ikkal maroh obtam hinnaamat radettoonuh,
Doolat leh yan mabla kusaaqisaay, walalah xayyoosaay, doolat dagarih iyyenta cubbusa ikkal Nanu Aytikumise waynam sinam camih intel walal maabinay, Ayyuntah maxayyoosina (D’r Abiy Lemma Dr Debretsion Ashadli casan Ambassador Gatluak tuut Acmad shideey, Mufarricat inkih Away, yan siirat Ni baaxoh yayse siirata iyyaanam axcih Geddu kee temagn dubuk le fayxiy,ramiddu sinni Qawwalaylah xayyoosaanam Miraacissa massoynah Kusaq Gabbaaqu takkem mafaxximta iyyaanama)

4.Kusaaqal Rike-raq kee taqabi Nagay, hirigaay, tekkeemil kaxxinitaanam cabaay, Ayyuntah uqunxuyaay,milaaguh uguta Baaxol tekkem raq sinnim dubuk hinnay,rike-raq hirgite marak Taamah Aysuk masugtaanay, ixxiga Duddah mataysaanamih sabbatah Miraacisan Ayyunta yaqunxeenim Qokol geysissam kinnim garuk barita

5.Ninni giclol geyneeh sinaamal Luk geyne Garih sadu Qafar maliiy, sinam kaadu bayissam hinnay, Acwa kah yeceen mari yok beeteloonu meesil rakitak Abak yen horri yanitay, xicaay, mangoomuy, raqteh macaltoonu waytaanam uybulluya.ceelalloh (Qafar A baaxoh xisneh Aydaadul faxe mara Luk Lofti leeh reedaanam kee madqaanam inki marih im hinnak Ninni buxah Amoh reeda elle anuk Garayal malseenim elle gacsan mara hinnay,malat kasan mara Nakke-gid Malisaay, Mablah carbi sinnih meqeemit yaabita mara dubuk hinnay Addis Ababak 150 km geytimta Qafarak Taraf dariifat yaloole mara inta gutqo>^ mabla luk kaadu gexisa.) Tah abtoonuh Naharat Qalalal yaamine mara tikaay, Ayyunti qalalah miraaciino Qalaltam faxximtaamal sitta geya

6.Kusaaqal baritto buxaaxiiy, Qaafiyat dacayrooy, saytun lee kee magaalol Qadad feeral maloowinay, Ayyunti manol katasse milaagu edde wagitaay, Daffesseenim kee gufteenim edde wagita tah kah Axcem (inki mirac Qafar urruk booltal baritto-bagul tanim magideey, iyyen uddur 95 Awka iyyam oobbeeh CSA oyta wagitne wak Qafar urruk baritto-buxal tanim booluk 14% Aw 14 Awkak sugteemih sabbata)

7. Kusaaqal daddos hinnak Ayyuntak Qadli kee currik yaabitaanam kee yaktubeenimiiy, sinni Adoytak kaadu Adda-ximokraasih Caagid elle suge innah hangi acayuk kusaaqisa. Tah kah kinnim(faxe uddur ayyunta Gaqammoh esserok muxxi Qadli essero Naqbissaah, sin Aytikumal takku isin aaxige kalah Massoyna-madqaay, Doolat dastuurul waaso lem Madqa celsiisak Abnissa mirocti gubi dammal maqar lem kee Sin adoyti kah Angicille waah gita maliino massoysaanamak Booxak iro kah gexam kinniimit radettoonu iyyaanama )
Sin qokoltam sin yasgoorowe kitab elle yafsice gurrak iroh ceteerak oobissam Maca kinnim kusaaqisaay, sinni taqbit radettoonuh Ayrooy, kacnoyta yankuseenim cabbaasita. Sin fayxi nanu naaxige kee Naharal essero aw abinah muggaaqisenta Abaanam caba doolatiinu luk magexxak

8. Siinit Qalaltam faxxam tenek Naharaak Qafarah kak bololan marih caddol mabbaxinay, sinni caddol liton bololuh sirrit calli Acuyaay, Siinik elle baxsimaanam cabay inkih tan Qafar sarrimaanel sin tasgalleemil xayyoosak ken walalisaay, Garuk yan bololul inkim intoonuh sitta geyaay, Woh bictuh faylisak xayyoosaanamih saqal afa isin litoonum ixigaay kulli Qangaral makaqtinaay,cissi le miraacaay, cami burteh cabaah calli fan rakita tika tahal kataytan ceelallo Qokoltan garuk beya. Qalayli saduk baxisaay, Qafar siyaasa kee siyaasah xissimteemik inkih daga raqtam ismita. Uddur kak tatre xeet qidneey,sittin saduuy, sitta baysiyyi siyaasah gexsit inkinnah soolisa.

9. xiinissoh caddol abtan taama Arraba lih Abina Qansissam ixigaay, gubal culten xaganak Abnisso kusaaqisaay, Qibnaytiinoh Assek orobuy,Qaada ceelak yakke hinnak Doolat innal katattoonu waytan ixxo aba tah kah axcem ( sanat 2010 liggidal rakaakay, Abba miraacisa doolatak Lafa naba Ergah ixxo Ayyunti malkitil radde yaduurem hinnay, Girah afal Radeenimiiy, Xaluk geenim dubuk Qafar ummatta inta kaxxa Qangara kinnim mango dariifak Naabbeemih sabbataay, Doolat ixxoo kee yemeexege num Qaadah caddol Abte ixxoh fanat der baxsi yanim faxximtaamih taagah)

10. Asaaku Abten taamal isinnih kaxxiinitaanam kee Sin miraaciinoh uddur Hadlimte Qusba hora 27 sanatak AFal yen Ayyuntih Mablal Qeedaalisaanam inki Mesenkacat sitta luk gexxam hinnak Qunxaaneyti walalah Qunxaaneyti edde yan Qasri kee fayxiiy, Qunxaaneytak oyta kee Mesenkaca-dadal qeedaala Gurral massoowe Qagunta xayyoosa
Tibbixem cabe sinnim dubuh warkat kinniimih sabbatah

11. Qunxaaneyti faxam sinnih reedaanam Akkiiy, sinni ramad reedisaanam Akki inta ximmol Amo-gacsa Abtaanak naharal sinni Abak raag wagitaay, kusaaqisa Nagay kusaaqisseenik ciggiltaamay,reeda kah faxaanal tabettoonuh, woh kaadu
10.1 Away yan caalatal sin rakaakayal Qayxiixannak edde yawqen goloq giti reeda kinnim geetton

11.2 sin rakaakayal tahak iroh taamiteenih qayxiixannat elle koositanaah, taama elle hadlan giti fakkiime sinnim geetton
11.3 xiinisaanam kee yayfoofeenimih fanat Calway, kee calgeyik tanim cubbusaay, sinni gexsitil miyyaadisa.
11.4 Miraacissam Ayyuntak yayse maray, mabla kee ixxigaay, duddal fula le kinnik waytam cubbusaay, Qalala le gitatal Abnisseenik ratqeemiiy, sin miraaciinuk mabla dudda wagita ixxiga hinnay Qafar duma Migaq taagah Magaalak Waasak sugte Amqin mara ummatah amol elle reedisen Cuduudat radettoonuuh, usun geenim sinam kah suumattam kinnim ASmite litoonuk
11.5 Marde-gaaboyso kee reedat gitak iroh digraanamal liton welu cubbusaay, sinam ramad kah reedissaam faxxam ggeytoonuh isin Gersi mara kee mara kee sinni ramadah abtaanamih fanal yan Kuuxih deddar wagitaay,isin reeda-cabaanamal liton sissikaane wagiitaay sinam elle reedissan gurra kusaaqisa tah Abteenik reeda faxaah taama hadlam xiqe sinni hora tuklukem sin kinniimit radettoonuh,
Faxe waqdi sinaamal madaqtaanak afal sinam fayxi Qaduk kah tawqe innah Abaay, Ayyuntal oobissaanak Afal Ayyuntak geyteenim sekkaacisaay, xiinisaanam dubuk hinnah miraacisaanam Abaay miraacisa mari uddur leeh kulli udduruh faxximta miraaciino hadalak tabsiyyal rakita miraacisenti siirat fidsa ikkal inki inki Miriyyat uddur Qambaalanam xiinisa marih Qaaday xiinisa mari kaadu uddur luk miyaqussubay uddur luk tatraamih sabbatah

Ta dagal xagisne ximmooma kee Lani ximmoomal sittak meesite kal Goori kee Garay cabak caalat kusaaqisseenik tambullee bedittek mogoy siinik ugtaamal sitta gey abetton,
Qafar rakaakayih caddol sinam kookaxaw luk sugte uddur saay sugem miraaciino garuk yayse gurral tinbideh Abte taamay, inki ceelalloh xayyoossaana hinnay Qafar ayyunti Qaadah Luk suge Cubbiiy, Kusaq kee A wargul xaylo fida kah abe ceeloolak dagoomuy, gabat le baysaamih bohoy kee Asasaak miraacah abah yan assakoxxih raatittey,baye sinni kinnim Abletton
Ah kah axcem isin inkih Ahat rada mara yaanam hinnay, sin Addal yuscubeenim warsaanaah mablal sittak yangicilleenim katassa taqbittek ugutak mango gabah xongoloh orbaanam hinnay dago maray, cayla leh mangah xiinaanam kee Abnisaanam tambulleeh tah kaadu makaadoh caddol giclo^boola tanim kinnim kee miraaciini tutucut culeemih sabab kinnim ALqo TU-taaxago-walalah xayyoowe kutbeyti yuybulleeh innam xiqnah.
Tah yi mabla ikkal edde-orbayto hinnaay, qunxa kasah yot celtaamat yaabaanam yok mano-radmooma kinniih

” Meqe Ayroh asa”

Gifta Casan Waare Nasri

Advertisements

Q.A.D.P. 7 madabiino koboxok Qafar Qammaltam

Q.A.D.P 7haytoh Addah asaaku Qimbisse Madabiino koboxQembisseh geytimta Tama koboxuy Gexissah Tan Missoynak Madabiini Koboxul Ayyunta Fanteyna Abtah Tan Margaqooqi Tatruse Loonu Axcuk Niyaataay, Qagoo, Kee; Yallal Kibal Luk Qafar ummatta Qammaltah tan kobox kinnim tamixxige
*****************************

fiirissem Casan Waare Nasri ****************************

Naharsi Kudo 24/2011 Liggidah
QADP 7haytoh Addah Gexissah Tan Missoynak Madabiini Koboxul Ayyunta Fanteyna Abtah Tan Margaqooqi Tatruse Loonu Axcuk Niyaataay, Qagoo, Kee; Yallal Kibal Luk Qambaalaanah Qafar Ayyunti Yassedeereh yan daffeyna kinni.
Tama Kobox Ummattâ Maslacat Diggoysah tan dudda leh tan barteh yan Qunxaaneyti elle doorimah yan daffeyna neh takkeh ..

Qafar ayyunti tatreh yan 27 liggida edde sugeh yan baacay tussinna meqe xiinissoh radmoomih taqbik Qafar ayyunti elle yaffoofeh yan koboxuy Qafar Ayyunti faxoot “Tama kobox ummattah dadal kee xisneey, meqe xiinissoh diggos, kee; atlaaké taamoomil yangiicilloonuh meqeh yan afkan taceeh tan margaqooqi elle tatruseloonumul kibuk yan kibaal elle leh yan kobox kinnim dubuk hinnay .
Tahat ossotinah kaadu Qunxaaneytah taamâ saami hadalaanam kee baarisaanamih caddol meqen kaban kee adabi maqaane bahtam xiqtah tan margaqooqi faaticise loonumut Qafar Ayyunti ken qambaalaanah..

tama koboxul atlaake saddah miraaciinuk raada qumri yakkem afaxximtah gideh margaaqay taturteh tan 27 malcina liggidah reedal temeete fayyale miraaciinoy fanti miraaciino konnabnal yayfukeneenimih taama edde akkeleh tan margaqooqii kee qunxaaneyta kee Qafar sayyo miraaciinu fanah bahtah tan margaqooqi tatre leemih qaago linom kee baxsaluk rakaakay caddol salaam diggoysak keddaaminni mablak saytunih tan mirocti elle doorimtah tan koboxuy Qafara sarriimaneh afkanah ukummo yakkeh agat caddol tekkeh tan milaagut milaagimah yan rakakayay ayyunatah qedbo milaagu hinnay diggaleh yan Asaas milaagi edde abbinoowah yan kobox takkem faxximtam kee ..

Tinnah kaadu ayyunta kee baaxo milaagu baahu xiqah yan badteh yan miraaciinuy meqe xiinissoy daddoy saay kee salaam kee Ayyuntu konnabna dacrisa ayyuntak qidaddil sissik milaagu baaham xiqab yan istiraatejik miraaciinuy Qafar ayyunti Asaaku caddo caddol leh yan esseroh raddi yaceem xiqa edde doirimah yan kobuxuy Qafar ayyunti edde yanih yan wadiraaqak yayyaaqem xiqa doirimam faxximtaah ..

Tonnah Atlaake marde gaaboysot saranah tan miraaciino esserisaanah ayyunti kulli nookol leh yan essero kusaaqisak sissik raddi kee calli afakan hadlam xiqaah tonnah Qafar ayyuntak marin gabat guurumeh yan gaddak raqteh tan saabo catak ayyunti ayfaafayal akah Assa innah abaah ..

Qadli dagoorit polotikah miraaciino hinnay baxsaleh ysn dagaray siyaasak iroh yaniih duddale xisak qafar ayyuntal limo tekkeh Qadli xisneena Axcih poolisiy sangerray Qadli W.W tan xisneeh sissik calli yaceeniih ..

Ayyunatak muryisso dighoysaanam hinnay yomoigoqeh uan ayyunat edde yanin boodok ayyaaquk doolat kee ayyunti fantaaxaw ummatta akah cedda innah abak esserah yan ayyuntay issiimik qaxa xabba heeh yangicilleh doolat garqah doolat saro hayteh tan reedon lem akak buubanamak issim daclrisaah baatileynal seecah yan ayyunatay maaci elle maacise yaklukeenimiiy ..

Baxaabaxsaleh tan dariifal cuggaaneh caddol tammulleh tan booditteh wagittah tan dagarittellih walalak calli maknay massoysaanah rakaakayitte mariiy katuk bukkoh beytah tan Qafar baaxol caydi karta sissikuk ugusak Qafar ayyuntay issi baaxol baatilih radaanah Qidaanah Rooci Akah silaalita innah Abaanamay .

Miraaciino tatre 27 sanat Qafar ayyuntih fanat tubqureh tan dalka kidiinuy rakaakayiyyoy Qafar ayyintak mano baysah Qafar addal yuysukubeeni Asaasak ayyaaquk Qafar baxiini itrol inkiinol itritak Qokol kee mogoy siitah Akkuk Kuuxul siita miraacissah mirractimta Qafar ayyunat yaklukeenimih caddol baxsale doori digrah yan miraaciinu dooraanam kee doorime miraaciini rakaakayak ilaa awda fanah yanoh yan miraaciinuk dudda kee mabla kusaq abak xiqto kee dudda sinnih kedo migaaqal Qafar ayyintoh mizaaniyyat garaqtah tan reedon ellecaboh calli kee maknay istiraateji fissaah ..

Siyaasa caddol milaagu waksiisak sissik istiraateji ayyuquk siyaasa ahaak duma edde sugteh tan diraabak ayyaaquk numma siyaasay ayyunti kibal elle leh tan missoyna ginaanam masoynak migaq milaaguuk xabba haanam abak kalah tan missoynaaniy naqboyti innah salafak diifiyak sugeeni lih xayyowak walaanah miraaciinot dudda keenik kusaaqisak gaba keenik yasgalleenim dubuk hinnay ayyinti addal curriinol mabalay hadafay loonu ayyuntah akah Qaddoysan innah doolat caddol keenih faxximtah tan catoota keenih abak rakaakayal ximokraasih siirat Arac akah xaga innah baxsale doori digraanamay..

Qafar Ayyuntak baddaahen manoh kibal yakkeeh sarriimane madab qidaah iggimay,baacay,bakartoytay,Qaaciyat sinna inkih elle ten Qafar ayuuntih manoh milaagul tatreh yan 27 liggida Anxqah yunkuttubeh yan agdaadu bilhadisah yan milaaguy adadalay biso maxcooy inkittinaanel baada yaaxigeh yan ayyunta taklukeh tan Qunxa horay Qumri akak qunxaah ixcigay mabla kee siyaasa siirat akak dadleh yaniy dadalteh tan mabala leh tan miraaciini elle doirimah yan kobox yakkeeh Qaagitaah Qafar Ayyinti Qaagitah ::

Gadda geya

Gadda Qafar Qunxaaneytih Xukko cinay T-Qaadeh xukkot Qida Qeero le giclot gulubuh Haak Qafar ayyintih Ceelo Arcisseh inni kee Qafar ayyutih migaaqal giffo luk gacsah ::

Shukri yallah gacsa

Mayso kee Biso maxco Qafar ummattah imi Aysenno !!

Naharsi Kudo 24/2011 Liggida

Sidooca baaxok katla axawah edde tanim qafara. Akah naaxigennah, amoxer qafar ummatta elle tangaleh tan dabqi” Sidoocaamo” deqsita. Sidoocaamo sidooca baaxot kitfen aqwah innah ittak kureeniih, baxseenih yanin qafar baaxoh karta. Itiyoppiyaay, Eritriyaa kee Jabuutî doolatih addat tan qafar baaxo ittat sidoocaamo. Sidoocaamo, Yalli gaanê ginô gaddak orbeyná abeh yan qafar baaxo. Dumaak ta baaxo, sidooca doolatittet akah kurrumtem, is leh tan ginô gaddih loowit kee koboru. Edde yantifiqoonuh, beedi xin kah kurak arac xagse hadafa.( Sidooca doolataay, qafar sidoocaamo exxa exxah kurrusitteh tanik maddur elle soolaah, katlah loonum woo sidoocaamok keefiten exxaaxi. Axicihiiy jabuutik maddur qekuh elle yanim bada kee qasbo…tama bad lem kaadu qafar ummattaay sidoocaamok jabuutit raaqiseeni. Eretriyah maddur/katla edde tanim qasabada. Qasa kaadu qafar xayloh ikoytaay qafar elle yaaxigeeni. Etriya qasa badaak kalah leh tan gaddi mayan. Qafar kak tûxiq maliiy mari gabat leeh, wakaay, marat limmoysan. Away itiyoppiya edde tantifiquh bical kah tan. Itiyoppiyat raqta exxa qafar sidoocaamok kaxxa gaddale baaxo. Maqaadin, weeqaytitte, qasbooy, baadak wacaysir kee sehda samadak raceenah tan. Itiyoppiyal katlah edde tanim qafar baaxo. Itta fan gacissa haah an waqdi ta doolatittek katlah tanim qafar kee qafar baaxo. Akah keefiteenim woh edde yaaxigen bagu. Ta gaddat duddaluk yantifiqoonuh, kobritoonuh qafar ummattat xamcin gaadu abak maqar cabsiisaanam hadafah loonuuh abak geytimaanam. Sidocuk mariiy isi gubat yabbixe exxak wakaay ikke gaafisak, ummattak ixxu daggoysak maqar nee cabsiisan. Exxak teynal tanim baaxo cabootuh guubuk diiriyen. Exxak teynak qarkayto bukkussa heenih milki cabsiisen. Exxak teyna kulli cuggaanet boodisak xakak kah kaliten. Ginô gadda inkih isinni guub fanah akak weeren. Kulli exxak tan qafar xeflih edde gaadaanaah, edde boolaasaanam kaadu qafar gaba. Jabuutil qafar qafar miroctih gabat gaadan, itiyoppiyal qafar ummattal xukko tabbixem ken addak tewqe qafar xaylo. Nek mano elle tanim tama weelo. Makkoh net aben kurtiiy, makkoh nek aban saaxaay, makkoh ni fanat ginan kookaxaw. Nummah ta doolititteey gubat kak nani neh akah xuwawtam maliiy, nanu keenik qamballa xuwaw kee dadal nek hoxa. Sinam nek abta gaadut koysinnuh ni fanat mannah yan angaarw yaniih innek nee gaada beedah lino naqabuk muxxi itta niqibnooh, itta sadna. ………… Tahak maca abnam tayseeh…..???Maca neh tayseeh…..iyyaanamal mabla yaceenim siinil caba

Giclo akah abnam… September 25, 2018Doogisa10 #Giclo_akah_abnam Giclo akah abnam milaagi fayxi Giclo akah abnam gorrisna cakki Giclo akah abnam qafar dadaltu Giclo akah abnam manô milaagu Giclo akah abnam ninni koborru Tan kaamollayyok ramid bayisnu Garqaay atlaakek samad bayisnu Ní ummatta Wayta cakki edde geytu Axaw digaalak currih naloolu —— Giclo akah abnam ——_—— qadliiy qadaalatle xinto geynu Ceyaay gadaamak bas calli geynu Casbiiy digaalak salaam cagallu Marin gabal gexxa xinto cinnu Marin kasat gexxa xinto sadnu Mari elle yadre dabqil dadallu Kedooy rasul yakke baxsa cinnu Qafar baxiinul ittal koboxnuuy Qafar migaq baadal bilhadisnu. Giclo akah abnam ——- Wadirraaqat tan qafar matarru Taamaay baritto ninnaafat abnu Qafar dadlissa xinto geynuuy Qafar wayta cakki geynuk Macal sadaanaah ta bisle giclo Leave a comment Xukko cina September 25, 2018Doogisa10 Xukko Cina ¶ Yo’nkacisay Xukko cinat yaabak ¶ Yo cata bas ken galab cusu waak ¶ Aham Xukko cina migaqle Qallalle ¶ Inkittiinol Xissimte Qallalle ¶ Qafár goorih koboxxe Qallalle ¶ Kulli rasuk maagowte Qallalle ¶ Inki hadaf yesgelle Qallalle ¶ Xukkô saduh ugutte Qallalle ¶ Xukkok Diglo gabatle Qallalle ¶Xukko xin malim cedde Qallalle ¶ Xukko Cintuh macalta Qallalleey ¶ Abta giclol boyla orbissa Qallalle. ****”””” ¶ Ermanti edde mayan inkaamole ¶ Qigdu Bexxa Malon kaxxa millatle ¶ Ixxiga kak racta misinkaca lon ¶ Qasri barittol agdaabe lon ¶ Dadal arcisoonuh ixxigâ lon ¶ Fixixih miyanaanaay inki itrolon ***”” ¶ Meqem qokoltaah oggolta hora ¶ Kulli rasuk tenegele giclaaba ¶ Xukko edde taggiluh arqole ¶ Xukko Cintuh kaxxa Elmole ¶ Qafar Currih takkuh fayxile ¶Faxxam arac xagissuh inki’abto Giclo akah abnam… September 25, 2018Doogisa10 #Giclo_akah_abnam Giclo akah abnam milaagi fayxi Giclo akah abnam gorrisna cakki Giclo akah abnam qafar dadaltu Giclo akah abnam manô milaagu Giclo akah abnam ninni koborru Tan kaamollayyok ramid bayisnu Garqaay atlaakek samad bayisnu Ní ummatta Wayta cakki edde geytu Axaw digaalak currih naloolu —— Giclo akah abnam ——_—— qadliiy qadaalatle xinto geynu Ceyaay gadaamak bas calli geynu Casbiiy digaalak salaam cagallu Marin gabal gexxa xinto cinnu Marin kasat gexxa xinto sadnu Mari elle yadre dabqil dadallu Kedooy rasul yakke baxsa cinnu Qafar baxiinul ittal koboxnuuy Qafar migaq baadal bilhadisnu. Giclo akah abnam ——- Wadirraaqat tan qafar matarru Taamaay baritto ninnaafat abnu Qafar dadlissa xinto geynuuy Qafar wayta cakki geynuk Macal sadaanaah ta bisle giclo Leave a comment Xukko cina September 25, 2018Doogisa10 Xukko Cina ¶ Yo’nkacisay Xukko cinat yaabak ¶ Yo cata bas ken galab cusu waak ¶ Aham Xukko cina migaqle Qallalle ¶ Inkittiinol Xissimte Qallalle ¶ Qafár goorih koboxxe Qallalle ¶ Kulli rasuk maagowte Qallalle ¶ Inki hadaf yesgelle Qallalle ¶ Xukkô saduh ugutte Qallalle ¶ Xukkok Diglo gabatle Qallalle ¶Xukko xin malim cedde Qallalle ¶ Xukko Cintuh macalta Qallalleey ¶ Abta giclol boyla orbissa Qallalle. ****”””” ¶ Ermanti edde mayan inkaamole ¶ Qigdu Bexxa Malon kaxxa millatle ¶ Ixxiga kak racta misinkaca lon ¶ Qasri barittol agdaabe lon ¶ Dadal arcisoonuh ixxigâ lon ¶ Fixixih miyanaanaay inki itrolon ***”” ¶ Meqem qokoltaah oggolta hora ¶ Kulli rasuk tenegele giclaaba ¶ Xukko edde taggiluh arqole ¶ Xukko Cintuh kaxxa Elmole ¶ Qafar Currih takkuh fayxile ¶Faxxam arac xagissuh inki’abto

Xukko cina